ฐานข้อมูลพลังงานและสารอาหาร จากอาหาร หน้า-165

รายชื่ออาหาร
Durian, Mon-thong variety - ทุเรียน, หมอนทอง
Durian, paste - ทุเรียน, กวน
Custard apple - น้อยหน่า
Guava - ฝรั่ง
Jujube, Thai variety - พุทราไทย
Jujube, oval shape - พุทรา, ลูกยาว
Jujube, apple variety - พุทรา, แอปเปิล
Passion fruit, outer layer - แพชั่นฟรุท
Passion fruit, juice - แพชั่นฟรุท, น้ำคั้น
Passion fruit, yam - แพชั่นฟรุท, กวน
Passion fruit, seeds - แพชั่นฟรุท, เมล็ด
Hog plum - มะกอกฝรั่ง
Madrasthom - มะขามเทศ, ชนิดมัน
Indian goosberry - มะขามป้อม
Tamarind, sweet variety - มะขามหวาน
Gandaria - มะปรางสุก
Carambola, Star fruit - มะเฟือง
Rambai - มะไฟ
Mango, Kaew variety, unripe - มะม่วงแก้ว, ดิบ
Mango, Kaew variety, ripe - มะม่วงแก้ว, สุก
Mango, Kiew-sa-ard variety, unripe - มะม่วงเขียวสะอาด, ดิบ
Mango, Kiew-sa-weya variety, unripe - มะม่วงเขียวเสวย, ดิบ
Mango, Kiew-sa-weya variety, ripe - มะม่วงเขียวเสวย, สุก
Mango, Karabow variety, ripe - มะม่วงคาราบาว, สุก
Mango, Thong-dum variety, unripe - มะม่วงทองดำ, ดิบ
Mango, Pram variety, ripe - มะม่วงพราหมณ์, สุก
Mango, Pimsen variety, ripe - มะม่วงพิมเสน, สุก
Mango, Pimsen mun variety, unripe - มะม่วงพืมเสนมัน, ดิบ
Mango, Rad variety, unripe - มะม่วงแรด, ดิบ
Mango, Okrong variety, ripe - มะม่วงอกร่อง, สุก
Mango, Nungklangwan variety, ripe - มะม่วงหนังกลางวัน, สุก
Mango, Haew variety, unripe - มะม่วงแห้วมัน, ดิบ
Cashew nut, fruit, ripe - มะม่วงหิมพานต์, ผล, สุก
Papaya, unripe - มะละกอ, ดิบ
Papaya, ripe - มะละกอ, สุก
Papaya, half ripe - มะละกอ, ค่อนข้างสุก
Mangosteen - มังคุด
Salak palm - ระกำ
Sapodilla, Thai variety - ละมุด, ไทย
Sapodilla, Ma-kok variety - ละมุด, มะกอก
Lang-sat - ลางสาด
Longan - ลำใย
Longan, Kaloke variety - ลำใย, กะโหลก
Longan, Beawkeaw variety - ลำใย, เบี้ยวเขียว
Litchi, Ly-chee - ลิ้นจี่
- ลูกจัน, สุก
Sugar-palm - ลูกตาล, อ่อน
Jambolan - ลูกหว้า
Orange, sour - ส้ม, เกลี้ยง
Tangerine (Mandarin) - ส้ม, เขียวหวาน

Page Navigation