Body Fat Percent

March 06,2020 0By CalForLife.com

Body Fat Percent
668Page viewed: 668 times

ซึ่งปริมาณไขมันในร่างกายจะพิจารณาได้ดังนี้...

⭐️ ชาย 35-40% ขึ้นไป หญิง 35-40% ขึ้นไป = ปริมาณไขมันมากเกินไป ถึงระดับวิกฤต มีขนาดรูปร่างอ้วนกลม

⭐️ ชาย 21-30% หญิง 31-40% = มีปริมาณไขมันส่วนเกินในร่างกาย มีขนาดรูปร่างท้วม

⭐️ ชาย 13-20% หญิง 23-30% = ปริมาณไขมันอยู่ในเหณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไป

⭐️ ชาย 8-10% หญิง 20-22% = ปริมาณไขมันน้อย มีกล้ามเนื้อชัดเจน

⭐️ ชาย 5-7% หญิง 15-17% = ปริมาณไขมันน้อยมาก

⭐️ ชาย น้อยกว่า 5% หญิง น้อยกว่า 15% = ปริมาณไขมันน้อยจนถึงขั้นวิกฤต