ฐานข้อมูลพลังงานและสารอาหาร จากเครื่องดื่ม หน้า-2

รายชื่ออาหาร
Starbucks Doubleshot Energy Vanilla Light Drink -
Starbucks Doubleshot Energy White Chocolate Drink -
Starbucks Doubleshot Light Espresso Drink -
Starbucks Bottled Caramel Frappuccino Coffee Drink -
Starbucks Bottled Mocha Light Frappuccino Coffee Drink -
Starbucks Doubleshot Protein Coffee -
Starbucks Doubleshot Protein Dark Chocolate -
Starbucks Doubleshot Protein Vanilla -
Starbucks Iced Coffee Caramel -
Starbucks Iced Coffee Light Sweetened -
Starbucks Iced Coffee Unsweetened -
Starbuck, Blonde Roast -
Starbucks, Decaf Pike Place Roast -
Starbuck, Featured Dark Roast -
Starbuck, Iced Coffee -
Starbuck, Pike Place Roast -
Starbucks Cold Brew Coffee -
Hot Chocolate -
Starbuck Peppermint Hot Chocolate -
Starbuck, Salted Caramel Hot Chocolate -
Starbuck, Caffe Latte -
Starbuck, Caffe Mocha -
Starbuck, Cappuccino -
Starbuck, Caramel Flan Latte -
Starbuck, Caramel Macchiato -
Starbuck, Cinnamon Dolce Latte -
Starbuck, Flat White -
Starbuck, Flavored Latte -
Starbuck, Iced Caffe Latte -
Starbuck, Iced Caffe Mocha -
Starbuck, Iced Caramel Macchiato -
Starbuck, Iced Cinnamon Dolce Latte -
Starbuck, Iced Flat White -
Starbuck, Iced Flavored Latte -
Starbuck, Iced Skinny Flavored Latte -
Starbuck, Iced Tiramisu Latte -
Starbuck, Iced Vanilla Latte -
Starbuck, Iced Vanilla Spice Latte -
Starbuck, Iced White Chocolate Mocha -
Starbucks Blonde Doubleshot on Ice -
Starbucks Doubleshot plus Protein -
Starbuck, Tiramisu Latte -
Starbuck, Vanilla Latte -
Starbuck, White Chocolate Mocha -
Starbuck, Cinnamon Dolce Frappuccino Blended Coffee -
Starbuck, Double Chocolaty Chip Creme Frappuccino Blended Creme -
Starbuck, Mocha Frappuccino Blended Coffee -
Starbuck, Flavored Steamed Milk -
Starbuck, Chocolate Smoothie -
Starbuck, Orange Mango Smoothie -

Page Navigation