Logo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการในเว็บไซต์ Calforlife ท่านยินยอมให้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูล เปิดเผย และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทางเว็บไซต์ได้รับจากการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

 1. ข้อมูลที่รวบรวม

  เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ Calforlife ทางเว็บไซต์อาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ จากท่าน ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว
  2. บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อท่านสมัครใจ ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเว็บไซต์จะทำการเก็บไว้ ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ อีเมล์

   หากท่านได้ทำการเพิ่มเป้าหมายแคลอรี่หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ทางเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนี้ เพศ น้ำหนัก และไขมันในร่างกาย

  3. ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว
  4. เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้ทำการระบุตัวตน ทางเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลโดยไปรวบรวมในส่วนบันทึกการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้บริการ ข้อมูลที่ท่านได้เข้าใช้งาน คุณสมบัติอื่นๆ ของอุปกรณ์และซอฟแวร์ของท่าน และที่อยู่คร่าว ๆ ของท่าน ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้

   ** เพื่อให้ทางเว็บไซต์ได้พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยสำรวจความสนใจ และการใช้งานโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา **

 2. การนำข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้รับ จะถูกนำไปใช้
  1. ข้อมูลส่วนตัว
  2. ทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้รวบรวม โดยเป็นไปตามแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. เกิดเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง : เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลโภชนาการอาหารที่ไม่ครบถ้วน ทางเราจะนำข้อมูลนั้นเพื่อติดต่อไปยังผู้ใช้งาน เช่น ท่านได้ใส่ข้อมูลโภชนาการสินค้าที่ไม่ครบถ้วน ทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลอีเมล์ของท่าน เพื่อแจ้งเตือนให้ท่านปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้น
   2. การเข้าถึงและการใช้งาน : หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบ ทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบ และได้ใช้บริการต่าง ๆ
   3. เหตุผลทางธุรกิจ : ทางเว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ เพื่อให้เว็บไซต์ได้พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหา ในส่วนการใช้งาน และการให้บริการ
   4. - การตลาด : ทางเว็บไซต์อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการทำการตลาดและทำโฆษณาในอนาคต โดยเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว
 3. การเปิดเผยข้อมูล
  1. ข้อมูลบริษัท
  2. เว็บไซต์ไม่ได้มีการขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน เว็บไซต์ Calforlife มองว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามบางกรณีทางเว็บไซต์จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

   1. แสดงชื่อผู้ใช้ในข้อมูลโภชนาการอาหาร : เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลโภชนาการอาหารทางเว็บไซต์จะมีการแสดงชื่อข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าข้อมูลนี้มาจากผู้สร้างคนไหน
   2. ความจำเป็นทางกฎหมาย : บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านหากท่านได้รับคำสั่งกฎหมาย หรือกระทำไปโดยเชื่อว่าจำเป็นต้อง
    - ทำตามข้อบังคับกฎหมาย
    - ปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินทั้งของเว็บไซต์ และบุคคลอื่น
    - ป้องกัน ตรวจสอบ หรือหาตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์
    - ดำเนินการอย่างทันทีทันใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะชนหรือของ ผู้ใช้ที่ใช้บริการของเว็บไซต์
    - ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
 4. จำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ Calforlife โดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว หรือไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ท่านอาจถูกจำกัดการให้บริการบางอย่างในเว็บไซต์ เช่น การบันทึกแคลอรี่ที่ทานในแต่ละวัน การเพิ่มข้อมูลโภชนาการอาหารของท่าน

 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  การให้บริการและธุรกิจของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้นทางเว็บไซต์อาจต้องทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม